ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI-, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 

2018. augusztus 19.

 

1.      Általános információk

A www.sutesoktatas.hu weboldalon a Szolgáltató sütőtanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítünk.

2.      Részvételi feltételek

A sütőtanfolyamainkra való jelentkezésre kizárólag online van lehetőség a www.sutesoktatas.hu weboldalon.

Ön a weboldal használatával illetve az interneten keresztül történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a sütőiskola tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.

Tanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk, de gyermekeket is szívesen látunk felnőtt felügyelettel 14 éves kortól. Ebben az esetben a részvételi díjat mindkét főnek teljes áron számoljuk fel.

A tanfolyamainkat minimum 2 jelentkező esetén indítjuk el, maximális létszáma 6 fő.

A tanfolyam díjának befizetésére, amennyiben banki átutalás fizetési módot választott, a jelentkezést követően 3 nap áll rendelkezésre. A részvételi díjat határidőre be nem fizető jelentkezőket töröljük így a szabad helyek száma ennek függvényében változik.

A jelentkezést követően egy automatikus válaszlevelet küldünk, amelyben a jelentkező kap egy azonosítót. Ezt az azonosítót banki átutalás esetén a megjegyzés rovatba be kell írni.

A jelentkezéseket legkésőbb a regisztrációs díj befizetésétől számított 24 órán belül a megadott e-mail címre küldött válaszlevélben igazoljuk vissza.

3.      Kapcsolattartás

A kapcsolattartás a jelentkezők által megadott e-mail címen és telefonszámon keresztül történik. Ezen e-mail cím megfelelősségéért valamint saját e-mail szolgáltatásuk és e-mail postafiókjuk megfelelő működéséért felelősséggel tartoznak. A jelentkező által használt e-mail szolgáltatással és/vagy postafiókkal összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.      Szolgáltató adatai

Cégnév: Rácz & Partners Kft.

Székhely: 2723 Nyáregyháza, Templom u. 6/A

Adószám: 25002281-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-171428

E-mail: info@sutesoktatas.hu

Telefonszám: 06202348171

5.      Tanfolyamok menete

Tanfolyamaink időtartama kb. 3,5 órát vesz igénybe. Célszerű a kezdés előtt 10 perccel érkezni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására.

A tanfolyamokon rövid bemutatkozást követően felhívjuk a figyelmet a potenciális baleseti forrásokra. Nyomatékosan felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok egyéb résztvevőinek hibájából bekövetkezett balesetekért a sütőiskola felelősséget nem vállal. A balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató valamint szükség esetén más jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

A recept rövid ismertetése után a tanfolyam résztvevői saját maguk készítik el a süteményeket/tortákat az oktató irányításával. Ezeket a tanfolyam végén elvihetik magukkal.

Ehhez szállítódobozt biztosítunk. A tanfolyam időtartama alatt frissítő (alkoholmentes) italt és kávét fogyaszthatnak a jelenlévők.

6.      Menük

Az alapanyag-beszerzés maximum 24 órával a felhasználás előtt történik, hosszabb ideig csupán a szárazárut tároljuk, betartva a tárolásra és a termékek szavatossági idejére vonatkozó előírásokat.

A konyhába a résztvevők külső élelmiszereket/termékeket nem hozhatnak be és azokat nem használhatják fel a sütemények/torták elkészítéséhez.

7.      Részvételi díjak

A tanfolyam ára tartalmazza egy cukrász által vezetett –rövid elméleti felkészítést követő- sütemény/torta készítést, az ehhez szükséges alapanyagokat, a sütéshez szükséges konyhai eszközök használatát (amiből mindenkinek sajátot biztosítunk), kötényt, üdítőt, receptet (ami alapján bármikor elkészítheti újra az adott süteményt/tortát), valamint az elkészült sütemények/torták elviteléhez szükséges szállítódobozokat.

1 fő/ alkalom: 12.990 Ft

A részvételi díj az áfát tartalmazza.

8.      Fizetés módja

a)      Banki átutalás:

A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. A regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai:

Kedvezményezett: Rácz & Partners Kft.

Kedvezményezett számlaszáma: 65100101-11390556

Megjegyzés: A jelentkezést igazoló azonosító megadása kötelező!

b)      Készpénzes fizetés:

A készpénzes fizetés teljesítésére a jelentkezést követően a kurzuson való részvétel alkalmával van lehetőség a jelentkezéskor kapott azonosító bemutatásával.

9.      Házirend

A résztvevők a Szolgáltató konyháját a jelen szabályban rögzítetteknek megfelelően kötelesek használni.

A résztvevők:

          kötelesek követni a tanfolyamot vezető szakember utasításait,

          a konyhát rendeltetésszerűen kell használják,

          teljes felelősséggel tartoznak a sütőkonyhában, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyaiban vagy a sütőkonyha területén tartózkodó harmadik személynek okozott károk megtérítéséért.

Amennyiben a résztvevő a jelen szabályzatban foglaltakkal vagy a jogszabályban előírtakkal ellentétes magatartást tanúsít, illetve ha a tanfolyam menetét vagy az ott jelen lévők részvételét bármely módon akadályozza vagy zavarja a cukrász szakember döntése alapján, a tanfolyamon való részvételből azonnali hatállyal kizárható. Ez esetben a résztvevő az általa befizetett részvételi díj visszaigénylésére nem jogosult, részvételi díját a tanfolyam szervezője kötbérként jogosult megtartani.

10.  Tanfolyam elmaradása

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy az időpont-változtatás jogát fenntartjuk. A tanfolyam esetleges elmaradásáról, illetőleg az időpontváltozásról minimum 24 órával a tanfolyam előtt telefonon értesítjük a jelentkezőket és felvesszük velük a kapcsolatot új időpont egyeztetése céljából.

Amennyiben bármely tanfolyam a jelentkezők érdekein kívül eső okokból nem kerül megtartásra (ideértve azt is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám) a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező tanfolyamon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván ezen lehetőséggel élni, úgy a befizetett részvételi díjat a Szolgáltató 30 napon belül visszafizeti.

11.  Elállási jog, lemondási feltételek

A résztvevők a tanfolyamra történő jelentkezés (mint szerződéskötés) időpontjától számított 14 napon belül jogosultak indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben a szerződés teljesítése ezen határidőn belül megkezdődik, a résztvevőket ugyanezen határidőn belül felmondási jog illeti meg.

A résztvevők az elállási/felmondási jog gyakorlását tartalmazó nyilatkozatukat az üzemeltető fentebb rögzített székhelycímére küldött postai küldeményben vagy az info@sutesoktatas.hu e-mail címre megküldött üzenetben közölhetik, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

A jogszabályi határidőn belüli (jogszerű) elállás/felmondás esetén a résztvevő által befizetett díjat az elállásról/felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatérítjük.

Amennyiben a felmondás a tanfolyam időpontját legalább 48 órával megelőzően történt, a tanfolyam díjának 50%-át a résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatérítjük.

Amennyiben a felmondás a tanfolyam időpontját megelőző 48 órán belül történt, vagy amennyiben a résztvevő a tanfolyamon nem jelenik meg, a tanfolyam díjának 100%-át kötbérként elveszíti, figyelemmel arra a körülményre, hogy a késedelmes lemondás a tanfolyamok beosztásában és megszervezésében nehézségeket okozhat.

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szól, így az a
tanfolyam időpontjáig bárkire átruházható. A részvételi lehetőség átruházásának tényét ugyanakkor az Ön által kijelölt személy hitelt érdemlően köteles igazolni ( pl. a jelentkezéskor kapott azonosító bemutatásával).

Az elállás/felmondás jogának gyakorlására egyébiránt – a jelen általános szerződési feltételekben rögzítettek figyelembevételével – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet előírásai irányadóak.

12.   Adatkezelés (adatkezelő adatai; adatkezelés jogalapja, célja, terjedelme és időtartama; az adatbiztonság érdekében tett intézkedések)

 

A weboldalunk használata (regisztráció, illetve tanfolyamra való jelentkezés) során
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

Az adatkezelő adatai: lásd részvételi feltételek 4-es pont.

Az adatkezelő a felhasználók weboldalunkon történő regisztrációja kapcsán, annak eredményeként és azzal összefüggésben lát el adatkezelési tevékenységet.
A felhasználók a weboldalon történő regisztráció, illetve a tanfolyamokra történő jelentkezés során az alábbi személyes adataikat kötelesek az adatkezelő részére megadni:

·         felhasználói adatok. teljes név, e-mail cím, telefonszám

·         számlázási adatok: név, cím (irányítószám, település, utca és házszám)

Az adatkezelésre a www.sutesoktatas.hu internetes oldalon jelentkező felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A felhasználók az adatkezeléshez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatukat a jelentkezés során, a jelen általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató áttekintését követően, az alábbi tartalommal (a „Megrendelés elküldése” ikonra való kattintással) adják meg:

„Az általános szerződési feltételeket, valamint az adatvédelmi tájékoztatót teljes
terjedelmében áttekintettem, az abban foglaltakat megismertem és elfogadom. Ezúton kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Rácz & Partners Kft. – mint adatkezelő – az általam a tanfolyamokra való jelentkezés során közölt személyes adatokat az adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célból és időtartamban kezelje.

Az adatkezelés alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

Az adatkezelés célja a www.sutesoktatas.hu internetes oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a felhasználók által az egyes tanfolyamokra leadott jelentkezésekkel kapcsolatos igények kiszolgálása és a felhasználókkal ennek kapcsán megkötendő szerződések teljesítése, a felhasználókkal való kapcsolattartás, valamint a felhasználók és az adatkezelő között az érintett platformon létrejövő szerződések feltételeinek rögzítése, szükség esetén azok későbbiekben történő bizonyítása érdekében.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott e-mail címre kizárólag akkor küld hirdetést vagy reklámot tartalmazó e-mail üzenetet, ha ahhoz a felhasználó előzetesen hozzájárult.

A Rácz & Partners Kft. – mint adatkezelő – a felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a fentebb említett célokhoz kötötten kezeli; ettől eltérő célokra az érintettek adatait – előzetes hozzájárulás nélkül – nem használja fel.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatok valódiságát sem a regisztráció során, sem azt követően (egészen addig, amíg azokkal összefüggésben esetlegesen kifogás vagy kétely nem merül fel) nem vizsgálja, az adatok valódiságáért és megfelelőségéért ilyen tekintetben semmilyen felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat a jelentkezéstől kezdődően, a felhasználó jelentkezésének fennállása alatt (a jelentkezés törléséig) kezeli. A felhasználó a jelentkezést bármikor, saját döntése szerint jogosult törölni; ezt e-mailben, az info@sutesoktatas.hu címen kérheti. A bejelentésre 24 órán belül válaszolunk. A jelentkezést az adatkezelő is jogosult törölni, ha a felhasználó az adatkezelő által alkalmazott (a www.sutesoktatas.hu internetes oldalon közzétett) általános szerződési feltételeket (ÁSZF) megsérti, vagy megállapítást nyer, hogy az általa megadott adatok kezelése jogszabályba vagy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban
rögzítettekbe ütközik.

Ha a kezelt adatok célhoz kötöttsége megszűnik, és azok további tárolását a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések nem írják elő, az adatalany (felhasználó) adatait törölni kell.

Az adatkezelő az általa kezelt adatok biztonsága érdekében – az adatkezelés teljes időtartama alatt – az alábbi intézkedéseket foganatosítja:

·         az adatokat és adatbázisokat tűz- és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben helyezi el;

·         az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet hozzáférni; a jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell;

·         a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát – a további kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat – el kell választani az aktív résztől, majd a passzív adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni; az adatkezelések archiválását évente egyszer kell elvégezni; az archivált adatokat tartalmazó adathordozót tűzbiztos fémkazettában/szekrényben kell őrizni;

·         az adatkezelő minden munkaállomásán, de kiemelten a személyes adatokat kezelő ügyintézők számítógépein gondoskodni kell a valósidejű vírusmentesítésről;

·         a mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen;

·         a szervereken a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítandó egy tőle fizikailag különálló (másik épületben lévő) adathordozón;

·         a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeresen (havi rendszerességgel) külön adathordozóra biztonsági mentést kell készíteni; a biztonsági mentést tartalmazó adathordozót tűzbiztos fémkazettában/szekrényben kell őrizni.

A felhasználó jogosultságai, jogérvényesítés

Az adatalany (felhasználó) tájékoztatást kérhet az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásra irányuló kérelem az adatkezelő a fentebb megjelölt elérhetőségein (e-mailben vagy postai úton) nyújtható be.

Az adatkezelő a tájékoztatást legkésőbb az erre irányuló igény beérkezésétől számított 30 napon belül köteles megadni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatalany (felhasználó) az adatkezelő illetékes ügykezelőjétől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az adatalany más személy adatait ne ismerhesse meg.

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az adatalany (felhasználó) kérheti kezelt adatainak helyesbítését, illetve azok kijavítását. A téves adatot az adatkezelő legkésőbb 72 órán belül köteles helyesbíteni.

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az adatalany (felhasználó) indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését. A törlést az adatkezelő legkésőbb 72 órán belül köteles elvégezni. Az adatkezelés törlésével, megszüntetésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe kell venni.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet (felhasználót), továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett (felhasználó) jogos érdekét nem sérti.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az adatalany (felhasználó) panaszával az adatkezelőhöz, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.

Az adatalany (felhasználó) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, s kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését.

Az adatkezelő az erre irányuló kérelmet – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és döntése eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az adatalany (felhasználó) adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.